Badania wizualne (Visual Testing) VT

Mianem badania wizualnego określa się czynność umiejscowienia i oceny powierzchniowych cech jakości obiektu, takich jak: nieciągłości, zniekształcenia, ogólny stan powierzchni ludzkim nieuzbrojonym okiem lub przy użyciu przyrządów optycznych, optoelektronicznych, pomiarowych, itp. Cykl badań wizualnych składa się z zapoznania się z obiektem badanym oraz wymaganiami jakościowymi, przygotowania powierzchni do badań, doboru odpowiedniej metody / odpowiedniego sprzętu, sprawdzenia wyposażenia badawczego, przeprowadzenia badania oraz sporządzenia raportu.

Zakres stosowalności techniki niesie za sobą konieczność stosowania dodatkowego oprzyrządowania. Dlatego badania wizualne podzielić można na: badania wizualne bezpośrednie oraz badania wizualne zdalne.

Celem badań jest ocena stanu powierzchni (np.: zmiany korozyjne czy erozyjne, pęknięcia), kontrola odchyłek kształtu, połączeń (zwłaszcza spawanych), jak również kontroli obiektu po jego naprawie.
Badania wizualne bezpośrednie są to badania prowadzone na powierzchniach dostępnych bezpośrednio do badań. Prowadzone są okiem nieuzbrojonym lub przy użyciu specjalnych mikroskopów.
Badania wizualne zdalne są to badania prowadzone na powierzchniach wewnętrznych obiektów lub powierzchniach zewnętrznych niedostępnych do badań bezpośrednich (np. obiektów znajdujących się w strefach narażenia na promieniowanie jonizujące).
Badania wizualne przeprowadzane są najczęściej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu optycznego ułatwiającego oglądanie powierzchni trudnodostępnych.
W skład sprzętu do badań wizualnych wchodzą m.in. mikroskopy piórowe, lupki, lusterka, boroskopy sztywne, boroskopy giętkie (fiberoskopy), wideo-boroskopy, źródła promieniowania widzialnego i ultrafioletowego (źródła światła), mierniki natężenia promieniowania widzialnego i ultrafioletowego, systemy zobrazowania wyników, wyposażenie specjalne oraz wzorce do badań rozdzielczości.

Badania boroskopowe znajdują zastosowanie m.in. przy:
• kontroli niedostępnych powierzchni wewnętrznych na etapie produkcji i eksploatacji,
• kontroli elementów maszyn bez demontażu maszyny, np. BSI silników lotniczych w tym w świetle UV
• kontroli przebiegu niektórych procesów roboczych, np. spalania (boroskopy wysokotemperaturowe)

Obecnie z powodu rozwoju technologii dominującą rolę odgrywają wideo boroskopy, zarówno sztywne jak i z elastyczną sondą roboczą.